Zo is het eerste leerjaar!

De eerste schooldag
De eerste schooldag in het eerste leerjaar is voor een kind een heel speciale dag! Het laat de vertrouwde kleuterschool achter zich en zet zijn eerste stappen in de lagere school. Vele kindjes zijn dan wat onzeker en onwennig. Daarom proberen we deze overgang zo vlot en gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zorgen we ervoor dat er vooraf een aantal gezamenlijke activiteiten zijn met de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar (griezelfeest, naar toneel gaan,…) en in juni komen de kleuters al een paar keer in het 1ste leerjaar werken en spelen op de speelplaats van “de groten”.

Wanneer de kinderen starten in het eerste leerjaar gaan we ze vanaf de eerste dag met veel zorg omringen. We hebben hierbij niet alleen oog voor wat ze kennen en kunnen maar ook hun sociale gedrag en hun welbevinden zijn belangrijk. Kinderen kunnen pas leren wanneer ze zich in de klas en op school goed en veilig voelen.

De leerstof wordt met veel materiaal en op een speelse manier gebracht, we doen reken- en taalspelletjes, we werken vaak in groepjes, we doen hoeken- en contractwerk (net zoals bij juf Chantal), …

We zorgen ervoor dat er net zoals in de kleuterklas speelhoeken zijn zoals de poppenhoek, de bouwhoek, de computerhoek, de rekenhoek, de taalhoek en de spelletjeshoek.

Voor taal gebruiken we de methode “Veilig leren lezen”, dit is een taal-/leesmethode. We besteden uiteraard zeer veel aandacht aan het leren lezen en schrijven, maar ook spreken, luisteren en taalbeschouwing komen aan bod.

Lezen doen we dagelijks in de klas en thuis. We proberen ook elk jaar enkele leesprojecten te starten zodat de kinderen wekelijks enkele keren in kleine groepjes kunnen lezen. Deze leesgroepjes worden begeleid door juffen, mama’s, papa’s, oma’s, opa's of onze meters en peters. Dit zijn leerlingen van het zesde leerjaar.

Bij schrijven besteden we niet alleen aandacht aan het correct vormen van de letters maar ook aan de schrijfhouding. We leren eerst de letters afzonderlijk schrijven, los van elkaar bij woordjes, pas vanaf het 3de en laatste schrijfschrift gaan we de letters van een woord met elkaar leren verbinden.

De taalmethode is opgebouwd uit deelkernen. Elke kern start met een ankerverhaal waaruit woorden en letters worden aangeleerd. Met de letters leren we al heel snel nieuwe woorden maken en lezen. Na elke kern is er een leestest ( vanaf kern 6 komt hier ook een spellingtest bij). Zo kunnen we de vooruitgang van de kinderen nauwgezet volgen en snel bijsturen waar nodig. We bouwen per leerling een leerlingvolgsysteem op zodat we met elk kind gericht kunnen gaan remediëren en oefenen.

Wiskunde leren we met de methode “Zowiso”. Ook hierbij is zeer veel materiaal en worden regelmatig testen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem zodat elke leerling op zijn niveau kan oefenen.

Tijdens de lessen getallenkennis en bewerkingen leren we over de getallen tot 20 (in stapjes: eerst tot 5, dan tot 10 en daarna tot 20). We leren getallen lezen en schrijven, splitsen, getallenassen invullen, … We leren de symbolen =, +, - ,<, > en we leren optellen en aftrekken.

Bij meten, metend rekenen en meetkunde werken we rond liter, meter en kilogram; we leren kloklezen tot op het half uur en besteden aandacht aan het dagverloop, de weekkalender en tijdsbegrippen zoals vandaag, morgen, gisteren,…; we leren over euro en cent (tot 20); we doen ruimtelijke oriëntatieoefeningen en we leren over vlakke figuren.

We maken ook al eenvoudige vraagstukken en leren eenvoudige tabellen lezen.

Voor wereldoriëntatie (W.O.) werken we rond verschillende thema’s zoals “de herfst”, “samen spelen”, “gezondheid”, … Deze lessen gaan over de natuur (mens, dier, plant), de maatschappij, verkeer, techniek, … Ook gaan we soms op uitstap of komt er iemand naar onze school i.v.m het thema ( herfstwandeling, naar de bakker, gezond ontbijt, …).

De creatieve vakken komen aan bod tijdens de lessen muzische vorming: we gaan liedjes en versjes leren, knutselen, tekenen, toneel spelen, bewegen, met de computer leren werken,… We gaan ook enkele keren naar toneelvoorstellingen kijken.

Af en toe wordt er klasoverschrijdend gewerkt. Dit kan zowel met de kleuters zijn, als met de kinderen van het tweede leerjaar of met de hele lagere school. Om het jaar organiseren we een G.W.P., bv 3 dagen naar zee. Het andere jaar doen we een projectweek.

Zo, dit was het in een notendop, voor meer uitleg en vragen ben je steeds welkom bij ons in het eerste leerjaar!

Juf Els Hubin