Zo is het zesde leerjaar!

Welkom

Om te beginnen wil ik iedereen van harte welkom heten in het zesde leerjaar!

Het laatste jaar van de lagere school gaat in en de kinderen kunnen niet wachten wanneer ze naar het middelbaar mogen. Om hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden werken we vakoverschrijdend aan leren leren. Dit houdt in dat ze leren plannen (met de hulp van hun agenda), in een tekst het belangrijkste kunnen aanduiden met fluo, opletten voor de adders in oefeningen, …

Ik streef naar een zo goed mogelijk contact met de leerlingen en natuurlijk ook met de ouders. Daarom staat mijn deur altijd open en ben ik steeds bereikbaar voor een gesprek of voor een woordje uitleg. Een hulpmiddel hierbij is natuurlijk de agenda van de leerlingen. Ook vinden jullie vooraan in de agenda mijn e-mailadres.

In de klas zal ik met verschillende werkvormen aan de slag gaan, dit bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Op school werken we ook rond sociale vaardigheden. Hierbij staat elke maand steeds een ander thema centraal. Elke week wordt dit ook opgevolgd in de kring ‘klassenraad’. Deze gaat steeds door op maandag en donderdag.

 

Klasorganisatie

In de voormiddag komen vooral de vakken wiskunde (6 uur), Nederlands (7 uur) en Frans (3 uur) aan bod. Opmaandagmorgen starten we met een kringgesprek. Hier vertellen de kinderen over hun activiteiten in het weekend of vakantie, wordt er verteld wat er op het programma staat voor de week die volgt en wordt eventueel een nieuw wo-thema toegelicht. Op dinsdag houden we een actuakring en op donderdag een tijdskring. Op woensdag en vrijdag houden we een klassenraad. Dan geven de kinderen aan hoe ze zich voelen, kunnen eventuele problemen besproken worden en komt het maandthema van sociale vaardigheden aan bod.

In de namiddag komen de vakken wereldoriëntatie (5 uur) en muzische vorming (3 uur) aan bod. Verdeeld over de week hebben we nog twee uur godsdienst (juf Martine) of zedenleer (meester Jo) en twee uur turnen (meester Greg).  Dit jaar gaan we weer om de 4 weken zwemmen. Deze zwembeurt zal dan langer duren. De momenten van het zwemmen en andere belangrijke data hebben we ingevuld in de jaarplanning van de agenda.

In de klas is er een weekplanning aanwezig. Zo kunnen de kinderen zien wat er die week allemaal op het programma staat. De pictogrammen die ik in de weekplanning gebruikt heb, vinden de kinderen ook terug in hun voorbladen. Op die manier brengen we structuur aan.

Bij het maken van de boekentassen wordt er soms nog wel eens iets vergeten. Daarom werken we met deboekentassenplanner. Dit houdt in dat op het bord de inhoud van de boekentas komt te staan.

In elke klas gebruiken we een time-timer. Deze wordt regelmatig opgezet, zodat de kinderen zien hoeveel tijd er nog is (bij zelfstandig werken, opruimen, hoekenwerk, groepswerk, …). Op deze manier gaan de kinderen bewuster om met de tijd die nog rest.

Tijdens verschillende lessen werk ik graag gedifferentieerd. Enkele vbn:

 • Wiskundelessen worden verwerkt in verschillende groepen, waarbij regelmatig gewerkt wordt met minimeesters en –juffen. Ook ik ga dan begeleidend rond en help waar nodig.
 • Tijdens contractwerk kan ik individueler begeleiden, rekening houden met niveauverschillen, tempoverschillen, …
 • Bij de Franse lessen krijgen de Franstaligen meer uitdaging door hen teksten te laten voorlezen, groepen begeleiden bij het voorbereiden van een toneeltje, …

 

Afspraken

Nu volgen enkele afspraken en gebruiken in verband met een aantal dingen die gebeuren in de klas.

agenda

In het begin van de week wordt de agenda voor de hele week ingevuld. Het kan wel zijn dat er in de week nog iets kleins bijkomt of aangepast wordt. In het zesde is leren plannen heel belangrijk en daarom krijgen de kinderen de meeste taken en lessen goed op voorhand. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze die planning in hun agenda noteren. Ook dat ze aanduiden hoe lang ze aan een taak of les gewerkt hebben en aan te duiden wanneer deze af is. Wij kijken de agenda’s regelmatig na en vragen of jullie de agenda minstens één keer per week zouden willen tekenen.  

De agenda wordt dus in twee richtingen gebruikt : ouders >< leerkracht.

Als er een wijziging is voor het naar huis gaan, vragen wij ook om dit in de agenda te vermelden.

toetsen

Er wordt regelmatig getoetst, dit vooral met het oog op het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de toetsen kan bepaald worden hoever de leerlingen staan. De grote toetsen worden steeds vermeld in de agenda.

Meestal volgen er toetsen na elk thema, dit voor alle vakken.

Nederlands : elke week een dictee, toetsen begrijpend lezen en natuurlijk toetsen over taalsystematiek.

Wiskunde : regelmatig kleine toetsen na nieuwe leerstof of herhalingsleerstof. Ik kies ervoor om vaker een kleine toets te geven en deze worden dan gebundeld tot een grotere toets.

W.O. : na elk thema volgt er een syntheseactiviteit, een samenvatting van het thema en hier wordt over getoetst. Het kan zijn dat er tijdens een thema ook een toets komt over een deel van het thema (bv: de landen van Europa).

Frans : hier worden zowel woordenschat als grammatica getoetst. De woordenschat en grammatica worden ook meegenomen naar de volgende hoofdstukken en moeten dus gekend blijven.

Ook worden er een aantal toetsen afgenomen en dit enkel om het niveau van de leerlingen te bepalen. (zie gestandaardiseerde testen)

turnen en zwemmen

Dit wordt gegeven door meester Greg. Elke week is het op dinsdag en donderdag turnen. Wanneer we in de zwemweek zitten (één keer per maand), gaan we op dinsdag zwemmen en op donderdag turnen. We gaan 1 keer in de maand zwemmen in het zwembad van Tervuren. We hebben ervoor gekozen om minder frequent te gaan zwemmen, zodat de zwembeurten langer duren.

Voor de lessen LO vragen wij dat de kinderen een katjes-T-shirt dragen (te koop bij juf Iris) en de meisjes met lang haar moeten steeds een rekkertje bij hebben.  We gebruiken dit T-shirt ook wanneer we buitenschoolse activiteiten doen (scholenveldloop, sportdag, stratenloop, …). De sportzak mag op school blijven en wordt voor elke vakantie meegeven voor een wasbeurt.

huistaak

Het huiswerk bestaat bij taal vooral uit het voorbereiden van een dictee, inoefenen, begrijpend lezen voorbereiden en toetsen voorbereiden. Ook krijgen de leerlingen twee keer per jaar een boekbespreking.

Voor wiskunde geven we enkel oefeningen mee die in de klas al aan bod geweest zijn en het voorbereiden van toetsen.

Voor WO zullen het vooral opzoekingsopdrachten (bv voor spreekbeurten) zijn, voorbereiden van teksten en toetsen voorbereiden.

Huiswerk dat niet op tijd ingeleverd wordt, moet ingehaald worden. Een nota volgt ook steeds in de agenda.

Een deel van het huiswerk bestaat uit opzoeken en voorbereiden. Regelmatig zijn er voortaken voor W.O. en begrijpend lezen.

Verder moet er ingeoefend worden ( dictee, hoofdrekenen, woordenschat Frans, …)

Huiswerk wordt meestal enkele dagen op voorhand ingeschreven, zelden van vandaag op morgen. Dit eerst en vooral om de kinderen ruimte te geven om hun hobby te beoefenen, maar vooral om het plannen te bevorderen.

 

Leerstof

Nederlands

Voor taal gebruiken we de methode “Tijd voor Taal”. Net zoals de voorgaande jaren wordt er aandacht besteed aan de verschillende aspecten van taal. Voor begrijpend lezen werken we ook graag met nieuwsbegrip. Deze teksten zijn steeds gebaseerd op de actualiteit.

We behandelen in de taallessen o.a. onderwerp en gezegde in een zin zoeken, werkwoorden vervoegen, leestekens, samenstellingen en afleidingen, zelfstandige naamwoorden, meervoud >< enkelvoud, …

Regelmatig krijgen de kinderen ook een stelopdracht mee naar huis.

Verder blijft dictee en begrijpend lezen belangrijk. Er staan ook spreekbeurten op het programma. We wagen onstweemaal aan een boekbespreking.

Wiskunde

Voor wiskunde leren we met de methode “Kompas”. De leerstof wiskunde in het zesde is een voortzetting van de leerstof van het vijfde. Een heel deel is herhaling en/of uitbreiding. De leerstof in het zesde bestaat uit : hoofdrekenen met gehele en decimale getallen, cijferen ( delen door 2 en 3 getallen en vermenigvuldigen met 2 of 3 cijfers ), breuken ( +,-,x en : ), procentberekening, omtrek, oppervlakte en volume, hoekgrootte, eigenschappen van figuren, snelheid, bruto/netto/tarra, intrest, … . Op het einde van het jaar rekenen we tot 1 miljard.

Een belangrijk weetje: voor de lessen rekenen werken we enkel met potlood.

WO

De lessen WO zijn zelfgemaakte projecten op basis van de eindtermen. In de thema’s komen verschillende aspecten aan bod : tijd, ruimte, mens, natuur en technologie. Een aantal thema’s die dit jaar zeker aan bod komen: “de tijdsband”, “de wereld”, “EHBO”, “Wat na L6?”, “seksuele opvoeding”, … Soms gaan we op uitstap of komt er iemand naar onze school i.v.m. het thema.

In het zesde leerjaar doen we ook mee aan de schrijf-ze-vrijdag. Dan leren we meer over Amnesty International en over de mensenrechten.

We werken ook rond actualiteit. We hebben elke week twee reporters die het nieuws van de week brengen in de actuakring op dinsdag. Daarnaast hebben we ook een tijdskring op vrijdag. Deze twee kringen worden steeds per twee voorbereid en wordt voorgezeten door een voorzitter. Naast de voorzitter is er ook nog een tijdsbewaker die met de time-timer de tijd in het oog houdt. Voor deze kleine spreekbeurten krijgen de kinderen stappenplannen. De neerslag van elke spreekbeurt wordt gemaakt door de verslaggever en komt in de kringmap.

We zullen ook verschillende projecten samen uitwerken met de leerlingen van het vijfde.

Frans

In het zesde hebben we 3 uur Frans per week. De nadruk ligt bij ons vooral op het spreken en op kopiërend schrijven. Wij proberen ervoor te zorgen dat de kinderen durven spreken en zich goed voelen in de Franse les. Er wordt ook regelmatig toneel gespeeld in de les.

Voor de lessen Frans gaan we verder met de nieuwe methode die ook al in het vijfde gebruikt werd (Quartier étoile).

In het zesde leggen we ook contact met een Franstalige school. Zij schrijven brieven in het Frans naar ons en wij sturen in het Nederlands. Het doel hiervan is dan ook het begrijpend lezen. Er zijn ook twee ontmoetingsmomenten gepland waarbij ze hun pennenvriend(in) kunnen ontmoeten.

Muzische vakken

We werken in deze lessen volgens een vast stramien.

Eerst gaan we gericht observeren met kijkwijzers en gevoelskaarten. Vervolgens gaan we experimenteren en oefenen we enkele technieken in. Om dan in de laatste fase zelf creatief aan de slag te gaan. Tot slot evalueren we dan samen. Hier komen dan ook weer de kijkwijzers en gevoelskaarten aan bod. Aan al deze lessen beeld worden dan ook andere domeinen zoals drama, beweging, media, muziek, … gekoppeld.

We gaan ook enkele keren naar toneelvoorstellingen kijken. In januari staat er zelfs een Engels toneel op het programma, dit gaat door in het middelbaar. Tweejaarlijks staat er op het eind van het schooljaar ook nog een musical gepland.

Computer

In onze klas zijn er 5 computers aanwezig voor de leerlingen. Deze worden ingezet in contractwerk, groepswerk en wanneer de kinderen vroeger klaar zijn. Voor individueel werk op de computer zijn we steeds welkom in de andere klassen van de lagere school.

We leren in het zesde verder werken met het internet en informatie in een powerpoint gieten. Ook wordt er gewerkt met Word voor bepaalde taken (bv. spreekbeurten).

Gestandaardiseerde testen (geen voorbereiding nodig)

VLOT toetsen luisteren en lezen : dit zijn genormeerde toetsen die drie keer per jaar aan bod komen. Ook hiermee kunnen we bepalen waar de leerlingen staan.

Spellingcontroledictees : dit doen we 5x per jaar. Deze dictees worden via een computerprogramma volledig geanalyseerd en zo kunnen we bepalen welke spellingsmoeilijkheden er zijn. Achteraf werken we dan via fiches aan deze eventuele problemen.

Contractwerk

In het zesde gebruiken we regelmatig contractwerk. De leerlingen krijgen een aantal opdrachten en vervolgens plannen ze dan zelf wat ze wanneer doen en op welke dag. Bij een aantal taken kan er ook een datum bij staan. Op die dag plan ik een vast uitlegmoment. Ze kunnen dan zelf kiezen of ze hierbij willen zijn. Zij werken volledig op hun eigen tempo. Deze vorm stelt ons in staat om ze van nabij te volgen en te ondersteunen. Ook is er in de klas een overzichtsbord aanwezig. Op deze manier kan ik goed opvolgen wie waar zit in zijn contractwerk.

 

Weetjes

 • In de klas zijn er verschillende hoeken die zeker uitnodigen tot groeps- en individueel werk. Hier kan ook gewerkt worden op niveau van de leerlingen.
 • Persoonlijk vind ik orde heel belangrijk. Concreet betekent dit dat de banken en de boekentassen regelmatig geordend moeten worden.
 • Wij vragen aan de leerlingen om stipt te zijn en dit op alle gebied. ( op tijd op school, in orde met mededelingen, met geld, huiswerk , …)
 • Wij werken in de klas met plastic mapjes waar de kinderen met een uitwisbare stift op mogen schrijven. Hierin komen onder andere de abacussen voor wiskunde. Dit om papier te besparen en omdat het een dankbaar materiaal is.
 • In de school werken wij ook aan het milieu. We recycleren dan ook nog steeds lege batterijen en inktcartridges.
 • Wij denken ook aan gezondheid en daarom vragen we om de snoep te beperken, ook met verjaardagen. We zien liever een cake, wafel of gezond snackje, dan zakjes snoep. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is het fruitdag, dan eten we met de ochtendspeeltijd allemaal fruit of groenten (kerstomaatjes, wortel, komkommer, …).
 • Alle leerlingen hebben een fluohesje op school. Het is de bedoeling dat ze deze bij zwembezoeken en op uitstappen steeds dragen.
 • In het zesde krijgen de leerlingen de taak om als meter/peter te fungeren van een leerling uit het eerste leerjaar. Zij houden een oogje in het zeil op de speelplaats, zijn een extra aanspreekpunt, … We doen ook een aantal activiteiten samen (move tegen pesten aanleren, knutselen, voorlezen, …).

Zo, dit is wat informatie over de klas en zijn werking. Nog dit, Ik ben altijd bereikbaar in geval van problemen, vragen of suggesties. Aarzel vooral niet om te komen of iets te laten weten.

Samen maken we er een geweldig laatste jaar van!

Groetjes

Juf Anke Vanophalvens